அருட்பெருஞ்சோதி!

தனிப்பெருங்கருணை!

வள்ளலார்

பெரும்புகழ் போற்றி! போற்றி!

Leave a Reply

Your email address will not be published.