ஆயர்குலத் தலைவன்!
முல்லை நில இறைவன்!

நமது மூதாதை மாயோன் பெரும்புகழ் போற்றி! போற்றி!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.