ஒரே இரத்தம்! அதே வீரம்!

வீரமிகு நமது பாட்டனார்

சுந்தரலிங்க குடும்பனார் நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

– சீமான்

Leave a Reply

Your email address will not be published.