சமூக நீதிப் போராளி,

பெருந்தமிழர் நமது ஐயா

இம்மானுவேல் சேகரனார்

அவர்களின் நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.