தமிழீழ அன்னை!
எங்கள் தலைவரைப் பெற்றெடுத்த பெருமகள்! வீரத்தாய்! எங்கள் அம்மா பார்வதி அம்மாள் அவர்கள் பிறந்திட்ட இப்புனிதத்திருநாளில் தாயைப் போற்றி வணங்குகிறோம்! – சீமான்

Leave a Reply

Your email address will not be published.