தமிழுக்காகவே, தமிழர் நலத்திற்காகவே, தண்டமிழ் நாட்டிற்காகவே வாழ்ந்த பெருந்தகை!

தனித்தமிழ் அறிஞர் நமது ஐயா
மறைமலை அடிகளார் நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.