தமிழ்ப் பேரினத்தின் கலைப்பெருமை!

நடிகர் திலகம்!

நமது ஐயா சிவாஜிகணேசன் அவர்களின்

நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.