மக்கள் கவிஞர்!

நமது ஐயா

பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின் நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.