எல்லைக்காத்த மாவீரன்!

வனக்காவலன்!

நமது ஐயா வீரப்பனார் நினைவைப் போற்றுவோம்!

நாம் தமிழர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.